Informace pro věřitele k podávání přihlášek – dlužník Slevoteka.cz s.r.o. IČ: 29243092

Informace pro věřitele k podávání přihlášek – dlužník Slevoteka.cz s.r.o. IČ: 29243092

S ohledem na zvyšující se počty dotazů týkajících se uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 54 INS 9991/2020  na majetek dlužníka: Slevoteka.cz s.r.o. IČ: 29243092, sděluje insolvenční správce následující:

Věřitelé mají možnost uplatnit své pohledávky v souladu s Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 07.05.2020, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs, č.j. KSBR 54 INS 9991/2020-A-12 (dále jen „Usnesení“),  přihláškou. Co se týče způsobu a formy podání přihlášky, odkazuje insolvenční správce  v podrobnostech na bod IV. citovaného Usnesení a na „Poučení o přihláškách pohledávek a jejich přezkumu (zveřejněno v insolvenčním rejstříku na listu B-12 dne 07.05.2020) a níže uvádí nejdůležitější body:

  • Věřitelé dlužníka, kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili nejpozději do  2  měsíců  od  okamžiku  zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (zveřejněno dne 07.05.2020). K přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude podepsaný soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny.
  • Přihlášku je nutno podat na formuláři, jež je k dispozici včetně Pokynů pro její vyplnění na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR –  https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
  • Přihlášku včetně příloh (dvojmo)  je nutno podat insolvenčnímu soudu, jímž je Krajský soud v Brně, ke sp. zn. KSBR 54 INS 9991/2020, nikoliv insolvenčnímu správci.
  • K přihlášce je nutno přiložit přílohy prokazující existenci a vznik pohledávky věřitele (smlouva, objednávka, potvrzení objednávky, voucher, e-mailová korespondence, apod.).

JUDr. Silvie Anderlová,

Insolvenční správce dlužníka Slevoteka.cz s.r.o., IČ: 29243092